Marreveshja ohrit pdf file

It is one of europes deepest and oldest lakes, with a unique aquatic ecosystem of worldwide importance, with. Marreveshja kornize e ohrit filozofi e re politike per funksionimin e shtetit multietnik. Maqedoni 17 vite nga marreveshja e ohrit trt shqip. Sapo ndryshova 1 lidhje te jashtme te artikulli marreveshja e ohrit. Resolving the differences pursuant to security council resolutions 817 1993 of 7 april 1993 and 845 1993 of 18 june 1993, as well as article 5 of the interim accord of september. Nje vit nga marreveshja e ohrit marreveshja i jep me shume te drejta shqipareve. Pikat ne tekstin e ardhshem i japin kornizen e harmonizuar per sigurimin e ardhmerise demokracise ne maqedoni dhe. Friedrichebertstiftung, zyra shkup maqedoni electronic ed.

Marreveshja e ohrit detyron autoritetet e qeverisjes qendrore te garantojne perfaqesimin e drejte dhe mosdiskriminimin. Sovraniteti dhe integriteti territorial i maqedonise dhe karakteri. A read is counted each time someone views a publication summary such as the title, abstract, and list of authors, clicks on a figure, or views or downloads the fulltext. It established basic principles of the state such as cessation of hostilities, voluntary disarmament of ethnic albanian armed groups, government devolution, and the reform of minority political and cultural rights. E reflektuar ne ligj kjo pike e marreveshjes kerkonte qe ne punesimet ne administraten publike te sigurohej perfaqesimi i drejte i bashkesive ne te gjitha organet qendrore dhe lokale publike dhe ne te gjitha nivelet e punesimit ne keto organe. The ohrid framework agreement was the peace deal signed by the government of north. Tani, ju ngelet udheheqesve te saj te sotem te perfitojne nga rasti qe jua jep marreveshja e ohrit dhe ta cojne vendin perpara dhe me shpejte ne nato dhe be. Vetem zgjidhjet paqesore politike mund ta garantojne stabilitetin dhe ardhmerine demokratike te maqedonise. Parimet themelore teresisht dhe pa kusht hudhet poshte perdorimi i dhunes per realizimin e qellimeve politike. Ka kaluar plot nje vit qe kur ne qytetin e ohrit ne maqedoni, kater udheheqesit e partive kryesore. The ohrid agreement created a framework for north macedonia as a civic state. Shume plane tjera paqesore ne pjeset tjera te ishjugosllavise kane pasur pozita shume me te veshtira fillestare. Teresisht dhe pa kusht hudhet poshte perdorimi i dhunes per realizimin e qellimeve politike. Bbc ne shqip diskutim nje vit nga marreveshja e ohrit.

1241 426 1014 149 103 434 1247 693 1088 1285 1397 1357 801 1387 150 17 856 1255 1000 1251 1187 983 1173 861 611 1155 1284 395 470 877 1135 391 1479 961 64 1379 1051 987 592